categories

Nowe produkty

Nowe produkty
Wszystkie nowe produkty
Logo Tpay

Regulamin sklepu
Sklep prowadzi Luty Jacek Sp.k. z siedzibą w Pobiedniku Wielkim wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000773355.
I. Definicje.
Przyjęte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca w Sklepie zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
3. Sprzedawca - Luty Jacek Sp.k. KRS 0000773355, REGON
4. Konto – oznacza indywidualny dla każdego Kupującego panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Kupującego Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Kupującego.
5. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Kupującego ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Online.
6. Kupujący – zarówno Klienta jak i Konsument;
7. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego https://www.lutyjacek.pl/
8. Sklep – serwis internetowy dostępny pod https://www.lutyjacek.pl/ za pośrednictwem którego Kupujący może w szczególności składać Zamówienia;
9. Produkt – produkty prezentowane w Sklepie internetowym obejmujące Towary
10. Towar - nasiona, nasiona podkiełkowane wyprodukowane i zapakowane przez osoby trzecie, torf, tace do wysiewu, materiał wysadkowy, włókniny, folie oraz inne artykuły do produkcji rolnej.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.
12. Umowa– umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Luty Jacek Sp. k. . a Kupującym, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
13. TPay – serwis płatności elektronicznych obsługiwany przez Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579 REGON: 300878437 KRS: 0000412357 Kapitał zakładowy: 5.494.980 PLN wpłacony w całości. TPay prowadzi system autoryzacji i rozliczeń na na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 04.11.2014 r., wpisanej do rejestru usług płatniczych pod numerem IP27/2014 (dostępnym na https://e-rup.knf.gov.pl//). Działalność KIP SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
14. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
15. Dostawa – oznacza czynność polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, Produktu określonego w Zamówieniu.
16. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21
18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03
II. Postanowienia ogólne.
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod https://www.lutyjacek.pl/ i określa w szczególności:
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
b. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
c. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.
2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
a. dostęp do Internetu
b. standardowy system operacyjny,
c. standardowa przeglądarka internetowa,
d. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Klienci mogą zapoznać się z niniejszym Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony https://www.lutyjacek.pl/ oraz pobrać go i utrwalać go poprzez sporządzenie jego wydruku.
5. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego oraz umożliwiają Kupującym zapoznanie się z główną charakterystyką Produktów przez złożeniem Zamówienia.
6. Sklep może w dowolnej chwili zmienić asortyment oferowanych Produktów, co nie rodzi odpowiedzialności Sprzedawcy, wobec osób z którymi nie zawarto Umowy.
7. Produkty spełniają wymagania prawa polskiego. Kupujący ma obowiązek sprawdzić w stosownych urzędach kraju, do którego zamierza produkty wywieźć lub przekazać, czy towary, jakie zamierza zamówić, mogą być do tego kraju importowane.
8. Wszelkie prawa do Sklep, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej.
9. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje otrzymane od Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym.
2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.
3. Luty Jacek Sp. k. z siedzibą w Pobiedniku Wielkim może pozbawić Kupującego prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:
a. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Kupujących Sklepu internetowego,
c. dopuści się innych zachowań, które są zrachowaniami niezgodnymi z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Luty Jacek Sp. k. z siedzibą w Pobiedniku Wielkim.
4. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Luty Jacek Sp. k. z siedzibą w Pobiedniku Wielkim.
5. W celu utworzenia Konta Kupującego, Kupujący obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
6. W celu Rejestracji, Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji. Kupujący ustala indywidualne Hasło.
7. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Kupujący ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola.
8. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Kupujący otrzymuje, drogą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta, zaś Kupujący uzyskuje możliwość dostępu do Konta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
9. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:
a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
10. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za Zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Kupujący przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Kupującego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Kupującego.
11. Kupujący zobowiązuje się nie wykorzystywać Produktów do celów rozmnożeniowych oraz zobowiązuje się zbywać towary wytworzone z dostarczonych Produktów wyłącznie pod nazwą odmiany stosowaną przez Sprzedającego.
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.
1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową https://www.lutyjacek.pl/ i dokonać wyboru zamawianych produktów. Wybór zamawianych Produktów przez Kupującego jest dokonywany poprzez ich dodanie do Koszyka.
2. Kupujący może zamówić jeden lub więcej Produktów spośród oferowanych na Stronie.
3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Produktu.
4. Po podaniu przez Kupującego korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a. przedmiotu Zamówienia,
b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c. wybranej metody płatności,
d. wybranego sposobu dostawy,
e. czasu dostawy.
5. W celu koniecznym do dokonania zakupu jest akceptacja treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. Z chwilą, gdy Kupujący zatwierdził swoje Zamówienie uznaje się, że świadomie zaakceptował przedmiot i warunki realizacji danego Zamówienia, w tym swój obowiązek zapłaty ceny z tytułu złożenia Zamówienia, cenę, wielkość, charakterystykę, ilość i termin dostawy Produktów oferowanych przez Sklep i zamówionych przez Kupującego.
6. Po złożeniu Zamówienia, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów jego Zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzedzający.
7. Termin realizacji Zamówienia określony jest w potwierdzeniu Zamówienia.
V. Dostawa.
1. Produkty dostarczane są w opakowaniach zapewniających jego należyte zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Koszty opakowania Produktów obciążają Sprzedający chyba, że Strony uzgodniły szczególny rodzaj opakowania dostosowany do indywidualnych potrzeb Kupującego.
2. Dostawa Produktów jest ograniczona do obszaru wskazanego w trakcie dokonywania Zamówienia i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w trakcie składania Zamówienia. Kupujący ma możliwość odebrać towar osobiście z siedzibie Sprzedającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Sprzedającego zawiadomienia o dostarczeniu Produktów. Sprzedający zawiadomi Kupującego o możliwości odbioru Produktów według wyboru Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisma lub telefonicznie.
3. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Produktów i wykazywane przed złożeniem Zamówienia.
4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane.
5. Kupujący lub osoba odbierająca Zamówienie powinni przy dostawie sprawdzić stan opakowania i Produktów. Przy przesyłce kurierskiej zawartość paczki należy zawsze sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres: biuro@lutyjacek.pl
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dostarczenia Produktów w innym terminie aniżeli wynikający z Umowy, lub nie dostarczenia Produktów w całości lub w części w następujących sytuacjach wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedawcy jak:
a. blokada dróg, zamknięcie granic, ograniczenia w transporcie krajowym i międzynarodowym,
b. wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii nadzwyczajnego jak wyjątkowego, wojennego czy klęski żywiołowej.
c. wprowadzenia regulacji, przepisów prawa uniemożliwiających realizację Umowy.
7. W przypadku o którym mowa w ust. 6 niniejszego punktu wpłacone zaliczki podlegają zwrotowi a Kupujący zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Sprzedawcy mogących powstać w związku z Umową w tym m.in. naprawienia szkody powstałej na skutek braku realizacji Umowy, z przyczyn tam wskazanych, nie dostarczeniem wszystkich zamówionych Produktów, czy dostarczeniem innych Produktów niż zamawiane.
8. W przypadku dostarczenia Produktów do miejsca wskazanego przez Kupującego ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu lub jego części przechodzi na Kupującego z chwilą wydania Produktów i/lub ich części przewoźnikowi
9. Sprzedający zastrzega sobie w ramach ustalonego w Umowie wynagrodzenia prawo dostarczenia Produktów innych aniżeli zamówione, o ile niemożność dostarczenia Produktów wynikać będzie z przyczyn przez niego niezawinionych, w tym z przyczyn leżących po stronie Producenta. Dostarczenie Produktów zamiennych stanowiących odmiany zastępcze, tj. odmiany posiadające zbliżone parametry hodowlane, uznaje się za należyte wykonanie zobowiązania przez Sprzedającego. O konieczności dostarczenia odmian zastępczych Sprzedający niezwłocznie zawiadomi Kupującego.
10. W razie braku zamówionych Produktów u producentów, w tym w szczególności niepowodzeń w produkcji lub wcześniejszej sprzedaży całego zapasu zamówionej odmiany, Sprzedający poinformuje Kupującego o braku możliwości realizacji zamówienia ewentualnie zaproponuje inne produkty.
11. O ile to wynika z Umowy Sprzedający może przyjąć od Kupującego nasiona, które Sprzedający zobowiązuje się wysiać na warunkach przewidzianych w Umowie. Za przyjęte nasiona Sprzedający odpowiada wyłącznie do wysokości ich wartości rynkowej w chwili przyjęcia . Kupujący ponosi ryzyko przydatności Produktów do wysiewu i wytworzenia następczego roślin.
VI. Ceny i metody płatności.
1. Ceny Produktów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Produktów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
2. Wszystkie ceny podane na stronach https://www.lutyjacek.pl/ są cenami brutto zawierającymi takie składniki jak cła i podatki. Podane ceny Produktów nie zawierając kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.
3. W przypadku dostarczania Produktów partiami Sprzedający wystawia fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie za poszczególne dostarczone partie Produktów.
4. Sprzedający na warunkach określonych w Umowie może pobrać zaliczkę na poczet realizacji Zamówienia. Wysokość pobranej zaliczki oraz termin jej zapłaty określa Umowa. W przypadku dostaw partiami postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio z tym, że zaliczkę zalicza się stosunkowo do wartości dostarczonych Produktów. W przypadku uiszczenia przez Kupującego zaliczki jest ona zaliczana na poczet wynagrodzenia Sprzedającego.
5. Jeżeli wystawiona faktura VAT nie jest płatna gotówką, Kupujący dokonuje zapłaty na rachunek bankowy Sprzedającego wskazany na fakturze
6. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Sprzedający naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz będzie dochodził od Kupującego zwrotu kosztów dochodzenia należności.
7. W przypadku wszczęcia przeciwko Kupującemu postępowania upadłościowego bądź postępowania likwidacyjnego całe wynagrodzenie staje się natychmiast wymagalne.
8. Sposoby płatności każdorazowo są podawane podczas składania Zamówienia i najczęściej są to:
a. przelewem na numer konta bankowego
b. płatność za pobraniem
c. za pośrednictwem serwisu Przelewy24
9. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie nie dłuższym 7 dni od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie do 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Kupujący otrzyma od Sklepu internetowego e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Kupujący nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 10 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Kupujący otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.
10. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji w przypadku wystąpienia zdarzenia związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.
VII. Prawo odstąpienia od Umowy.
1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki bez podania przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia , które może zostać złożone również wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację o realizacji przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
3. Produkt musi być zwrócony w stanie niezmienionym i nienoszącym śladów otwarcia. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
4. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Produktów, które zostały rozpakowane po dostawie i które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Konsument jest informowany odnośnie braku możliwości odstąpienia od Umowy zakupu Produktów, które zostały rozpakowane i których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia.
5. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sklep otrzymał zwrot Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Koszty zwrotu wyższe niż najniższy koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący.
VIII. Reklamacje dotyczące Produktów.
1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Konsumentów gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@lutyjacek.pl_zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Konsumenta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
4. Luty Jacek Sp. k. nie jest producentem Produktów oraz nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty i nie świadczy usług posprzedażowych.
IX. Świadczenie usług droga elektroniczną
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Kupujących, drogą elektroniczną 24h na dobę usługi nieodpłatne:
a. Newsletter;
b. Prowadzenie Konta,
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Kupującego w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Kupujący, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na https://www.lutyjacek.pl/
3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.
4. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie.
5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych i wykonania zawieranych Umów Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne adekwatne do zagrożeń szczegółowe informacje o bezpieczeństwie danych osobowych Kupujący może znaleźć w Polityce prywatności. .
6. Luty Jacek Sp. k. z siedzibą w Pobiedniku Wielkim podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Kupujących.
7. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Kupujący może zgłaszać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub mailowo pod adres biuro@lutyjacek.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
8. Luty Jacek Sp. k. z siedzibą w Pobiedniku Wielkim zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Kupującego, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
X. Odpowiedzialność
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
2. Odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę nie obejmuje poniesionych nakładów i utraconych korzyści przez Kupującego. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za zwłokę w dostarczeniu Produktów, chyba że szkoda wynikła z jego winy.
3. W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego w związku z realizacją Umowy ograniczona jest wyłącznie do wysokości wynagrodzenia brutto określonego w Umowie.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty związane z wysiewem nasion lub wysadzeniem materiału wysadkowego, którego nie był sprzedawcą, jak również Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności jeżeli Produkty były nabyte przez Kupującego w nieodpowiednim czasie do wysiewu (wysadzenia), lub były przechowywane zbyt długo w nieodpowiednich warunkach.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę Kupującego powstałą w związku z dostarczeniem Produktów w sposób określony w pkt V ppk 6-10 niniejszego regulaminu lub niedostarczeniem całości lub partii Produktów.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne Produktów od momentu wydania ich przewoźnikowi/kurierowi.
7. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
b. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz
c. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
8. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
9. Wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej www.lutyjacek.pl są i pozostaną wyłączną własnością Sprzedawcy lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków Produktowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia Sprzedającego lub danego właściciela praw własności intelektualnej.
XI. Zastrzeżenie prawa własności
1. Wszelkie Produkty dostarczone Kupującemu przez Sprzedającego pozostają własnością sprzedającego aż do momentu uregulowania wszelkich należności wynikających ze stosunku handlowego z kupującym.
2. W wyniku obróbki lub przetworzenia towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności zgodnie z ustępem 1 powyżej Kupujący nie nabywa prawa własności do tego Produktu, jako że podejmuje je na rzecz Sprzedającego, nie powodując w ten sposób powstania zobowiązań dla Sprzedającego. Jeśli Produkt objęty zastrzeżeniem prawa własności zostanie przetworzony z wykorzystaniem towaru niebędących własnością Sprzedającego lub zostanie z nimi połączony bądź zmieszany, Sprzedający nabywa prawo współwłasności nowego przedmiotu w proporcji równej stosunkowi wartości Produktu objętego zastrzeżeniem prawa własności do pozostałego przetworzonego towaru w momencie przetworzenia, połączenia lub zmieszania.
3. Jeśli Kupujący nabędzie wyłączne prawo własności do nowej rzeczy, Sprzedający i Kupujący zgadzają się, że Kupujący przyznaje Sprzedającemu prawo współwłasności nowej rzeczy, proporcjonalnie do wartości przetworzonego względem połączonego lub zmieszanego towaru objętego zastrzeżeniem prawa własności i przechowuje ją nieodpłatnie dla Sprzedającego. Własność uprawy pochodzącej z Produktów przez Sprzedającego w momencie jej oddzielenia od gruntu zostaje przeniesiona na Sprzedającego w celu zabezpieczenia wierzytelności i pozostaje jego własnością aż do momentu całkowitej spłaty przez Kupującego wszelkich należności wynikających ze stosunku handlowego. Przez ten czas uprawa jest nieodpłatnie przechowywana przez Kupującego.
4. Wszelkie należności Kupującego wynikające z odsprzedaży Produktów objętych zastrzeżeniem prawa własności zostają w momencie odsprzedaży scedowane na Sprzedającego w celu zabezpieczenia wszelkich należności Sprzedającego wynikających stosunku handlowego, do nominalnej wysokości 150% zabezpieczonych należności sprzedającego.
5. Kupujący zobowiązuje się na własny koszt odpowiednio zabezpieczyć Produkty objęte zastrzeżeniem prawa własności, a w przypadku zaistnienia szkody zgłosić ją niezwłocznie Sprzedającemu. Należności z tytułu umowy ubezpieczenia zostają z góry scedowane na Sprzedającego, aż do momentu całkowitej spłaty przez Kupującego wszelkich należności wynikających ze stosunku handlowego.
XII. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.
Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Kupujących jest Luty Jacek Sp. k. z siedzibą w Pobiedniku Wielkim.
Wszelkie informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności: https://lutyjacek.pl/sites/default/files/download/polityka%20prywatnosci.pdf
XI. Postanowienia końcowe.
1. Opisy Produktów i ich zdjęcia znajdujące się na stronie http://www.lutyjacek.pl/ lub w siedzibie Sprzedającego pochodzą z bazy danych stanowiącej własność Sprzedającego. Kupujący ani żadna osoba trzecia nie jest uprawniona do wykorzystywania tych opisów i zdjęć w celach innych niż związane z realizacją Zamówienia.
2. Strony mają prawo ujawnić do wiadomości publicznej zarówno sam fakt zawarcia umowy, jak i rodzaj zamówionych Produktów. Strony zezwalają sobie wzajemnie na posługiwanie się wzajemnymi znakami towarowymi, oznaczeniami handlowymi itp. przy redagowaniu i ujawnianiu informacji na temat wzajemnej współpracy.
3. W okresie trzech lat od dnia zawarcia ostatniej umowy pomiędzy Stronami, Kupujący zobowiązuje się nie zamawiać Produktów u Producenta bez udziału Sprzedającego. W razie naruszenia postanowień niniejszego ustępu Sprzedający może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody na zasadach ogólnych.
4. Wszelkie wskazówki agrotechniczne przekazywane przez Sprzedającego lub Producenta mają charakter wyłącznie informacyjny, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w następstwie zastosowania się przez Kupującego do otrzymanych wskazówek agrotechnicznych.
5. Sprzedający oraz Producent nie ponoszą odpowiedzialności za dalszy wzrost zakupionych roślin (w tym wybijanie w pędy kwiatostanowe) ponieważ jest to związane z czynnikami zewnętrznymi.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Warunkami Sprzedaży stosuje się przepisy prawa obowiązującego w Polsce, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy Zamówieniem a Potwierdzeniem Zamówienia wiążąca dla stron pozostaje treść Potwierdzenia Zamówienia. Sądem właściwym w przypadku sporu między Kupującym a Sprzedającym jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedającego lub Kupującego.
8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 02 listopada 2020 roku
Załącznik nr 1 do regulaminu
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)
– Adresat __________________________________________
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / umowy dostawy następujących rzeczy:
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.